DÜZELTME BEYANNAMELERİNİN E-BEYANNAME SİSTEMİ ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

05.03.2007 tarihinden itibaren 368 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik ortamda verilen beyannamelere ilişkin düzeltme beyannameleri de elektronik ortamda alınabilmektedir.

Ancak düzeltme beyannameleri ile ilgili olarak e-Beyanname uygulamasında sıkıntılar yaşandığı gözlenmektedir. Söz konusu tebliğde "bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de 340(2) ve 346(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir. E-beyanname uygulamasında kullanıcılar tebliğin yürürlük tarihinden önce elektronik ortamda gönderilen beyannamelerin de düzeltme beyannamesini gönderip onaylamaya çalışmakta hata almaktadırlar. Tebliğin yürürlük tarihi olan 05.03.2007 tarihinden önce beyanname elektronik ortamda gönderilmiş olsa dahi düzeltme beyannamesi kağıt ortamında vergi dairesine verilecek, 05.03.2007 tarihinden sonra elektronik olarak verilen beyannamelerin düzeltme beyannamesi elektronik ortamda, kağıt ortamında verilen beyannamelerin düzeltme beyannamesi kağıt ortamında verilecektir.

Tebliğde "Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli tarhiyatın yapılabilmesi için; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir.

Daha önce verilen beyanname veya beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak ve beyanı artırıcı verilen beyannamelerde bir önce verilen tahakkukun farkı kadar bir tahhakuk fişi düzenlenmektetir. Beyanı azaltıcı olarak verilen beyannameler ise elektronik ortamda kabul edilmekte sadece damga vergisinden oluşan tahakkuk fişi kesilmekte olup bu tür beyannamelerin düzeltme işlemleri bağlı olunan vergi dairelerince yapılacaktır.

Elektronik ortamda gönderilecek düzeltme beyannameleri daha önce verilen beyanname ve beyannameleri kapsayacak şekilde mevcut Beyanname Düzenleme Programı (BDP) ile düzenlenip, paketlenecektir. Paket gönderilip kontrol edildikten sonra onay aşamasında "ÖZEL" işaretlenip "DZT" seçilerek "ÖZEL ONAY" butonuna tıklanarak işlem tamamlanacaktır. Gönderilen düzeltme beyannamesi süresinden sonra ise "DZT" seçeneği yanısıra Kanunu Süresinden Sonra (KSS) veya Pişmanlık Talepli (PIS) seçeneklerinden birisi seçilerek "ÖZEL ONAY" butonuna tıklanarak işlem tamamlanacak süresinden sonra olması nedeniyle ihbarname aşamasına geçilecektir.